Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beheerder van uw gegevens is Stichting Sociale Activiteiten voor de Medemens, gevestigd te Aalsmeer aan de Stommeerweg 72 ws2, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73227129.

Verwerken persoonsgegevens

Uw persoonlijke contactgegevens die u met ons deelt per e-mail, telefoon of anderszins, gebruiken wij alleen om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Indien u samenwerkt met Stichting Sociale Activiteiten voor de Medemens, dan kan het voorkomen dat wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen in het kader van onze samenwerking en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Beveiliging

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten wij van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Wat zijn uw rechten

U heeft het recht om bij Stichting Sociale Activiteiten voor de Medemens een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens of een verzoek in te dienen om persoonsgegevens aan te laten vullen, te corrigeren of te verwijderen. Indien u van mening bent dat Stichting Sociale Activiteiten voor de Medemens uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Sociale Activiteiten voor de Medemens
Stommeerweg 72 ws2
1431EX Aalsmeer