Beleidsplan Stichting SAM

 

Algemene gegevens

Statutaire naam :                           Stichting Sociale Activiteiten voor de Medemens
Verkorte naam:                              Stichting SAM
Organisatietype :                           Stichting
Opgericht :                                     29 november 2018
KvK nummer :                                73227129
Banknummer (IBAN) :                   NL37RABO 0336248822
Fiscaal nummer (RSIN) :               859409867
Postadres :                                     Stommeerweg 72 ws2, 1431EX Aalsmeer

 

Telefoonnummer :                         06-5392804   (voorzitter)
E-mail :                                           jankwak@stichtingsam.eu (voorzitter)
Website :                                        www.stichtingsam.eu

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ontplooien van activiteiten en het ondersteunen van activiteiten die het welzijn van de medemens in met name Aalsmeer en Kudelstaart alsmede omliggende gemeenten bevorderen.

Missie/visie
Nadat het Nederlandse Rode Kruis per eind 2019 al haar landelijk sociale activiteiten wilde stopzetten heeft een aantal bestuursleden en vrijwilligers van Rode Kruis Aalsmeer besloten om die activiteiten voort te zetten onder de paraplu van een nieuwe stichting.

Bijna 95% van alle vrijwilligers en coördinatoren die actief waren bij het Rode Kruis Aalsmeer zijn overgestapt naar Stichting SAM zodat het vrij eenvoudig was om door te gaan met de activiteiten.

Bestaande activiteiten zijn:

 • rolstoelwandelproject;
 • rolstoelfietsproject;
 • jaarlijkse boottocht voor ouderen en mensen met een beperking;
 • jongerenevenementen.

Deze activiteiten zullen in omvang groter worden door inzetten van meer vrijwilligers en materiaal. Ook zal de jongerengroep, bestaande uit vijf kernleden, nieuwe activiteiten ontplooien en daarbij hulp vragen van scholieren van middelbare scholen in de omgeving.

Momenteel wordt er overal in den lande heel veel gedaan om ouderen en mensen met een beperking uit hun isolement te halen maar meestal gebeurt dat met bewoners van zorgcentra. Onze insteek is dat wij meer en meer thuiswonende ouderen en mensen met een beperking kennis willen laten maken met o.a. ons rolstoelwandelproject en ons rolstoelfietsproject.

Strategie
Door samenwerking te zoeken met gemeente, zorginstellingen, zorgcentra en vrijwilligersorganisaties zullen we een sociale kaart ontwikkelen waarop wordt aangegeven welke thuiswonenden er behoefte aan zouden hebben om aan onze projecten mee te doen.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Activiteiten

 • Rolstoelwandelproject
  Van begin februari tot en met eind november wordt er wekelijks met gasten (mensen met een rolstoel) uit de plaatselijke zorgcentra een wandelingetje gemaakt door het dorp en in de omgeving van de zorgcentra. Een groep van zo’n 25 vrijwilligers zet zich periodiek hiervoor in.
 • Rolstoelfietsen
  Tussen 1 april en 1 oktober fietst een aantal bewoners van de zorgcentra een uurtje of langer met een duofiets of rolstoelfiets aan de zijde van een vrijwilliger in de omgeving van Aalsmeer. Een duofiets is een fiets waarbij de vrijwilliger en gast naast elkaar zitten en beiden moeten trappen. Weliswaar met trapondersteuning.
  Een rolstoelfiets is een fiets waarbij de rolstoel op een plateautje voorop de fiets gezet wordt, zoals bij een bakfiets.
  De zorgcentra in Aalsmeer beschikken over 2 duofietsen en 2 rolstoelfietsen. Deze worden volgens een schema door vrijwilligers van Stichting SAM bereden. Stichting SAM beschikt zelf over 2 duofietsen. Momenteel zijn er 12 fietsers en de stichting is hard bezig om nieuwe fietsers aan te trekken zodat er met nog meer (thuiswonende) mensen gefietst kan worden.
 • Boottochten
  Stichting SAM organiseert samen met de plaatselijke zorgcentra een boottocht. De gasten zijn niet alleen bewoners van de zorgcentra; mensen uit heel Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich hiervoor aanmelden. Bij de boottochten worden vrijwilligers ingezet uit de bestaande vrijwilligerspool.
 • Jongerenactiviteiten
  De jongerengroep van het Rode Kruis Aalsmeer organiseerde maandelijks een activiteit. Voor ouderen en mensen met een beperking, maar ook voor bewoners van Ons Tweede Thuis (organisatie voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking). De meeste jongeren van deze jongerengroep hebben zich aangesloten bij Stichting SAM en zijn bezig de draad weer op te pakken. Samen met scholieren van middelbaar onderwijs organiseren zij de activiteiten.
 • Telefooncirkel (nieuw)
  Per januari 2020 start Stiching SAM met de telefooncirkel. De telefooncirkel is er voor alleenwonenden, oud en jong die behoefte hebben aan dagelijks contact. De telefooncirkel was een van de kernactiviteiten van het Rode Kruis Aalsmeer. Er is besloten om dit weer op te pakken onder de paraplu van Stichting SAM. Aanvankelijk worden hiervoor circa vijf vrijwilligers ingezet.
 • Nieuwe activiteiten
  Stichting SAM is een onderzoek begonnen om samen met de zorgcentra een ‘PlusBus’ project op te starten. Bij de lokale zorgcentra staan overdag een aantal rolstoelbusjes stil. De stichting wil op de tijden dat de busjes niet gebruikt worden een busdienst opzetten waarbij ouderen of mensen met een beperking, tegen geringe bijdrage, gebruik kunnen maken van dit vervoer. Gesprekken hierover zijn gaande met zorgcentra en vrijwilligersorganisaties.

 

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bestaat uit de volgende bestuurders.

J.Kwak,                                     voorzitter PF von Sieboldlaan 52 1431KJ Aalsmeer
D.Plas,                                      penningmeester Kostverlorenhof 13 1183HE Amstelveen

W.A.M.Vooges-Hogervorst,    secretaris Stommeerweg 72 ws 2 1431EX Aalsmeer
F.A.Nisters,                               algemeen bestuurslid Uiterweg 90A 1431AR Aalsmeer

Stichting SAM heeft geen werknemers in dienst en maakt alleen gebruik van vrijwilligers.
Eind 2019 zijn er er circa 40 vrijwilligers betrokken bij Stichting SAM.

Vermogen
Het vermogen van de stichting bestaat uit:

 • het bij de oprichting voor het doel van de stichting bestemde bedrag en de opbrengsten daarvan;
 • rijksbijdragen;
 • gemeentelijke- en andere subsidies;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere baten.

Het vermogen dient ter financiering van bestaande en nieuwe projecten, alsmede voor het het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het restant ervan zal als buffer gehouden worden voor eventualtiteiten en onvoorziene onkosten.

Aan geldmiddelen en andere activa van de stichting mag geen andere bestemming worden gegeven dan ter bevordering van het doel van de stichting.

Werven van gelden
Om activiteiten op de langere termijn in stand te houden cq uit te breiden worden er fondsenwervende acties ondernomen. Stichting SAM kent geen collectes en heeft geen betalende leden. Stichting SAM is aangewezen op donaties en fondsenwerving ter bekostiging van activiteiten, materiaal, onderhoud en overige kosten.

Beloningsbeleid

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

 

Aalsmeer, 30 december 2019